POLITYKA PRYWATNOŚCI GRAVET CONSULTING SP. Z O.O.

Nasza firma, Gravet Consulting Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób powierzających jej swoje dane osobowe w związku z realizowanymi przez nas procesami rekrutacyjnymi oraz usługami doradztwa personalnego. Jednocześnie oświadczamy, że nie odstępujemy i nie sprzedajemy nikomu Państwa danych, nie stosujemy profilowania. Udostępniamy je naszym Klientom, dla których realizujemy usługi rekrutacyjne i doradztwa personalnego, wyłącznie za Państwa wiedzą i zgodą.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania.
  Administratorem Państwa danych jest Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lodzi, ul. H. Sienkiewicza 13

  W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres: iod@gravet.com.pl.

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.
  W związku z tym, że świadczymy różne usługi w zakresie doradztwa personalnego, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Zazwyczaj są to informacje zawarte w Państwa życiorysie zawodowym (zwanym potocznie CV, Resume, Bio, etc.).

  Poniżej pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Aplikowanie na oferty pracy oraz życiorysy przesyłane niezależnie do naszej bazy Kandydatów
  Zakres danych: dane standardowo zawarte w życiorysie zawodowym, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje i umiejętności: m.in. poziom znajomości języków obcych, odbyte szkolenia, zainteresowania, preferencje zawodowe.
  Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości uwzględnienia Państwa w prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych.

  Pozyskiwanie przez nas danych osobowych Kandydatów w celu przedstawienia im ofert pracy w ramach prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych poprzez poszukiwania bezpośrednie.

  Poszukujemy kandydatów wykorzystując różne kanały:

  1. Poszukiwanie w naszej bazie Kandydatów, którzy uczestniczyli w prowadzonych przez nas wcześniej projektach rekrutacyjnych lub przesłali swój życiorys zawodowy niezależnie w celu uwzględnienia ich w prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych. Dane te wykorzystujemy do skontaktowania się z Państwem i przedstawienia Państwu oferty pracy w ramach prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych.
  2. Poszukiwania poprzez zasoby dostępne w Internecie, m.in. portale społecznościowe, na których udostępniacie Państwo swoje dane osobowe oraz profil zawodowy. Dane te zapisujemy w naszych bazach w celem skontaktowania się z Państwem i przedstawienia Państwu oferty pracy u naszych Klientów, wraz z informacją czy oferta ta zainteresowała Państwa. Jeśli określona oferta nie jest dla Państwa interesująca, zaznaczamy to w naszej bazie, żeby nasi konsultanci nie ponawiali zapytania.

   Zakres danych: dane standardowo zawarte w ogólnie dostępnych profilach na portalach społecznościowych, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

  3. Polecenie przez współpracowników lub znajomych. Zdarza się, ze osoby do których kierujemy zapytanie o zainteresowanie ofertą pracy polecają nam inne osoby, które znają i które ich zdaniem posiadają odpowiednie kompetencje do pracy na danym stanowisku. W takiej sytuacji zapisujemy dane osobowe w naszych bazach i kontaktujemy się ze wskazanymi osobami w celu przedstawienia im ofert pracy u naszych klientów.

  Zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.
  Po zważeniu Państwa interesów, praw i wolności oraz naszego interesu, uznaliśmy, że prezentowanie Państwu ofert pracy u naszych klientów (drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną), nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność, ani nie będzie stanowić dla Państwa nadmiernej uciążliwości. Zapewniamy przy tym, że gwarantujemy ochronę Państwa prywatności i korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Państwa życia. Jednocześnie szanujemy Państwa wolę i dokładamy wszelkich starań, abyście mogli Państwo realizować swoje prawa. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie od nas ofert pracy i przetwarzanie Państwa danych, o czym przeczytacie Państwo w dalszej części naszej Polityki Prywatności.

  Sprawdzanie referencji byłych pracowników lub współpracowników
  Standardowo prosimy uczestników prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych o podanie danych kontaktowych byłych zwierzchników, współpracowników lub partnerów biznesowych celem potwierdzenia referencji oraz uzgodnienie z nimi, że wyrażają zgodę na udostępnienie nam tych danych oraz kontakt z naszej strony.
  Zakres danych osoby udzielającej referencji: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce pracy i stanowisko.
  Brak udzielenia zgody na podanie danych kontaktowych celem potwierdzenia referencji może skutkować przekazaniem przez nas takiej informacji klientowi zlecającemu projekt.

  Usługi doradztwa personalnego
  Rodzaje usług: Assessment/Developement Center, testy oraz kwestionariusze osobowości zawodowej.
  Zakres danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie.
  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości uwzględnienia Państwa w świadczonej przez nas usłudze doradczej na zlecenie naszego klienta.

  Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
  Zakres danych: dane osobowe podane przez Państwa w życiorysie zawodowym oraz dane dotyczące historii kontaktu z nami, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu kontaktu z nami lub uczestniczenia w prowadzonych przez nas projektach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

  Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
  Zakres danych: dane osobowe podane przez Państwa w życiorysie zawodowym oraz dane dotyczące historii kontaktu z nam, jeśli stanowię przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

 3. Co się dzieje z Państwa danymi kiedy przesyłacie nam Państwo swój życiorys zawodowy lub pozyskujemy Państwa dane ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie.
  W przypadku, gdy aplikujecie Państwo na publikowane przez nas oferty pracy lub przesyłacie nam swój życiorys zawodowy do bazy kandydatów lub pozyskujemy Państwa dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie, przetwarzamy je wyłącznie w celu uwzględnienia Państwa w obecnie prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych na zlecenie innych firm lub przedstawiania Państwu ofert pracy w przyszłości.
 4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Potencjalni pracodawcy

  Udostępniamy Państwa dane osobowe pracodawcom, którzy zlecają nam realizacje projektów rekrutacyjnych lub informują nas o wakatach w swoich firmach. Państwa dane osobowe zostają im przekazane wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu od Państwa zgody pocztą elektroniczną (wysyłamy stosowny formularz) lub telefonicznie na przekazanie Państwa danych. W celu uzyskania Państwa zgody informujemy Państwa o nazwie naszego zleceniodawcy oraz o nazwie stanowiska, na które chcemy zaproponować Państwa jako kandydata.

  Organy państwowe
  Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
  Państwa dane osobowe przechowujemy do momentu odwołania zgody przez Państwa.

  Po usunięciu Państwa danych, pozostają u nas wyłącznie następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, historia kontaktu oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z naszą działalnością).

 6. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

  Prawo dostępu do danych

  Macie Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, macie Państwo prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Państwa danych;
  3. uzyskać kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych.

  Prawo do sprostowania danych
  Macie Państwo prawo do zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu poprosimy o przesłanie do nas zaktualizowanego życiorysu zawodowego z prawidłowymi danymi, pocztą elektroniczną na adres info@gravet.com.pl lub iode@gravet.com.pl.

  Prawo do przenoszenia danych
  Macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyliście, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez Państwa, administratora danych osobowych. Macie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile podacie nam Państwo dane kontaktowe takiego administratora. Dane kontaktowe powinny zostać nam przekazane droga pisemną.
  Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

  Prawo do cofnięcia zgody
  Macie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody uniemożliwia nam dalsze rozważanie Państwa w prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych i usługach doradczych oraz przesyłanie Państwu ofert pracy. W takiej sytuacji, wobec braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je z naszej bazy.
  Pomimo wycofania zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię naszych kontaktów.

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych w określonym projekcie rekrutacyjnym, do którego Państwa zaprosiliśmy, lub w innej usłudze doradczej.
  Będzie to dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych w danej, konkretnej sytuacji i nie rozważanie Państwa kandydatury. Nie będzie to dla nas jednak równoznaczne z odwołaniem Państwa zgody na przedstawianie Państwu innych ofert pracy.
  W związku z wniesieniem sprzeciwu możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię naszych kontaktów.
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych z naszej bazy.
  W takiej sytuacji, wobec braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je z naszej bazy.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię naszych kontaktów.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy uwzględniać Państwa w prowadzonych przez nas usługach rekrutacyjnych i projektach doradczych.

  W jakim czasie spełniamy Państwa żądania
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujecie do nas Państwo z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

  Komu należy zgłaszać skargi, zapytania i wnioski
  Skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień możecie Państwo zgłaszać do nas pocztą elektroniczną na adres iod@gravet.com.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Ochrona Danych, Gravet Consulting Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 13, 90-113 Łodź, Polska.
  Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy rozporządzenia RODO zostały naruszone, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
  Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Wraz z rozwojem technologii wdrażamy nowe rozwiązania, uzasadnione ekonomicznie, odpowiednie do pojawiających się wymagań i zagrożeń.
  Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia, także z zakresu bezpieczeństwa danych.
 8. Zmiany w Polityce Prywatności
  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności.

Copyright Gravet Consulting © 2023

Scroll to top